Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub Zvýšení kapacity dětské skupiny INClub

Předmětem projektu je nákup a rekonstrukce části objektu na dětskou skupinu, včetně pořízení zařízení a vybavení pro provoz služby péče o dítě…

» více zde
IN školka
604 904 450
Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava


O školce

Buďte IN s námi!

Komunikaci s rodiči, omluvenky, docházky a další administrativní agendy u nás řešíme skrze mobilní aplikaci Twigsee https://www.twigsee.com

Za základní nosný prvek předškolního vzdělávání považujeme vztah, nikoli výkon. Učitelka a dítě jsou partnery. Naši učitelé se podílejí na formování vztahu dítěte k okolnímu světu. Snažíme se rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvíjet je tak, aby na prahu školní docházky bylo jedinečnou a samostatnou osobností. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové poznání. Mezi hlavní cíle patří celkový rozvoj osobnosti dítěte. Velký důraz klademe na respektování individuálních schopností a možností dětí. Za tímto účelem velmi úzce spolupracujeme s rodiči. Chceme docílit vybudování základů zdravého sebevědomí, sebedůvěry, ale také počátků sebekritiky.

Ve smíšené věkové skupině máme mnoho možností vést děti k toleranci, kompromisům a asertivnímu chování při řešení problémů.

Odborné i praktické znalosti a dovednosti všech našich zaměstnanců jsou na vysoké úrovni. V rámci rozvoje celoživotního vzdělávání naši pedagogové absolvují odborné semináře a školení vedoucí k neustálému profesionálnímu rozvoji a ke zkvalitňování poskytované péče a vzdělávání vašich dětí. Jako jedna z mála škol se můžeme pyšnit spoluprací s Mensou, která zaštítila zaškolení našich učitelů v unikátním systému učení NTC Learning, který zvyšuje efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku.


Náš ŠVP pro předškolní vzdělávání je zaměřen na 3 hlavní cíle:

  • Na rozvoj dítěte a jeho schopnost učit se,
  • na osvojení základů morálních hodnot, na nichž staví naše společnost
  • na získání osobní samostatnosti a schopnosti projevit se.

Nadstandardní aktivity školky:

  • noční, víkendové a hodinové hlídání dětí,
  • spolupráce s kadeřnickým salónem – stříhání dětí v MŠ,
  • zimní a letní škola v přírodě, lyžařský kurz, dětská jóga, plavání, angličtina, atletika, vaření v MŠ, výlety, akce s rodiči, vybavení podle posledních trendů ve výuce a vzdělávání – chytré hračky, NTC metoda učení, podpora nadaných dětí, Hejného metoda v předmatematických činnostech a další
  • oslavy narozenin dětí mateřské školy.

Návštěvy odborných lékařů přímo u nás ve školce (oční lékař, zubař, fyzioterapeut, logoped).

Možnost nechat ostříhat vaše děti 1×měsíčně, přímo v MŠ (spolupracujeme s vyhlášeným salónem DAPERHAIR studio).

Ostatní aktivity, kroužky – plavecký kurz, jóga, tenis, bruslení, canisterapie, hippoterapie, pohybový kroužek s angličtinou, návštěvy ZOO, divadel, koncertů, výstav, flétna, výtvarný kroužek s keramikou, exkurze u hasičů, návštěvy dopravního hřiště a další

Při tvoření ŠVP (školní vzdělávací program) vycházíme z českého prostředí a závazného RVP (rámcový vzdělávací program). Rozšiřujeme jej o pravidelné hodiny s rodilým mluvčím. Aktivit je mnoho, projekty jsou tvořeny dětem přímo na tělo, dle složení věku a pohlaví dětí.

Cílem a obsahem naší práce s dětmi je, aby děti opouštěly naši školu jako osobnosti jedinečné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné vnímat svět kolem sebe, uvažovat, přemýšlet, jednat, tvořit. Osobnosti schopné přijímat i dávat, čelit problémům, které život přináší. ve spolupráci se SPC (speciální pedagogické centrum) řešíme individuální vzdělávací a výchovný přístup k dětem s ADHD, či jinými poruchami učení a chování.

V rámci DVP (další vzdělávání pedagogů) naší školy probíhá zaškolení v systému učení NTC (Nikola Tesla Centre). Jde o projekt, který je propagován v českých mateřských školách prostřednictvím Mensy ČR pod názvem Mensa pro školky.

Základním stavebním kamenem je úzká spolupráce škola – rodič.